Bài hát Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 34 Thường niên B – Lễ Chúa Kitô Vua

1902

Download bài hát (pdf) Thánh vịnh 92

Download bài hát Hiệp lễ “Giêsu Vua Tình Yêu” (pdf)

Lm. Thái Nguyên