Cáo phó – Bà cố Maria Nguyễn Thị Mùi, thân mẫu Linh mục Anphong Đinh Khắc Phú (Quyền Quản xứ Giáo xứ Lộc Thủy) qua đời

730