Cáo phó – Bà cố Maria Nguyễn Thị Viễn (thân mẫu của Sr. Maria Nguyễn Thị Tâm, Dòng MTG Phan Thiết) qua đời.

603