Cáo phó: Bà cố Maria – Thân mẫu của linh mục JB. Nguyễn Thành Đô vừa qua đời

278