Cáo phó: Ông cố Phaolô – Thân phụ của linh mục Antôn Phạm Thế Hưng vừa qua đời

600