Cáo phó: Thầy Phêrô Nguyễn Minh Giám vừa qua đời

937