Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị Thường niên 2020 – Ngày thứ nhất

171

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2020 – NGÀY THỨ NHẤT