Thư ngỏ gửi các ông, bà của các gia đình trong Giáo phận của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

1664