Giáo hạt Nghĩa YênQuản hạt: Lm. Phêrô Trần Đình Lai

Sở hạt: Giáo xứ Nghĩa Yên
Số giáo xứ: 8

Số giáo dân (năm 2021): 15.564